Ettevõtte vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus võimaldab maandada riske, mis tulenevad ameti- või kutsetegevusest, üldisest või igapäevasest tegevusest. Oma igapäevases töös olete õiguslikes suhetes nii klientide kui ka koostööpartneritega. Mõnikord võib Teie toote või teenuse kasutamine tuua kaasa kahjunõude. Seadusest tulenevalt on kahju korral isikul õigus nõuda selle hüvitamist. Vastutuskindlustusega kaetakse kolmandale isikule tekitatud isiku- ja varakahjud.


Üldine tsiviilvastutuskindlustus

Teie või Teie firma poolt kolmandale isikule tekitatud kahju (näiteks talvel tänava liivatamata jätmine, mille tagajärjel kolmas isik libastus ja murdis jalaluu).

Erialane tsiviilvastutuskindlustus

Teie või Teie firma poolt erialase või ametialase teenuse osutamisel kolmandale isikule tekitatud kahju (näiteks ebatäpne projekteerimine, meditsiiniline väärravi, kohtutäituri ebaseadusliku tegevuse tagajärjel tekkinud kahju).


Advokaatide erialane vastutuskindlustus

Kindlustusobjekt on advokaadi kutsetegevusega kaasnevast vastutusest tulenevad varalised kohustused. Kutsetegevuse käigus toimunud rikkumine, mille tagajärjel kindlustatud isikule on tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus.


Tootevastutuskindlustus

Teie toodetud ebakvaliteetse või praaktoote tarbimisel/kasutamisel kolmandale isikule tekitatud kahju (näiteks vett läbilaskev akvaarium rikub põrandakatte, kruvi saias murrab hamba vm).


Millised kahjud hüvitatakse ettevõtte vastutuskindlustuse alt?

Vastutuskindlustus hüvitab kolmandale isikule vara- ja isikukahjud, mida kindlustusvõtja on tekitanud oma ameti- või kutsetegevuses ning üldises või igapäevases tegevuses.

Ei hüvitata täiendavat lepingulist vastutust ega iseendale tekkinud kahju.

Kes võib sõlmida ettevõtte vastutuskindlustuse lepingut?

Ettevõtte vastutuskindlustuse lepingut võib sõlmida ettevõtte juhtkond või selleks volitatud isik(ud).

Mida saab kindlustada tööandja vastutuskindlustusega?

Tööandjana on Teil kohustus tagada töökeskkonna ohutus. Töötajatega juhtuvad tööõnnetuste ning kutsehaigestumine on Teie vastutusel. Tööandja vastutuskindlustus pakub võimaluse kindlustada eelnimetatud tööandja vastutust. Tööandja vastutuse määratlemise aluseks on töötervishoiu ja tööohutuse seadus.

Tööandja vastutuskindlustusega hüvitatakse tööõnnetuse ja kutsehaigestumise tagajärjel töötajale või töötaja surma korral tema ülalpeetava(te)le põhjustatud kahju:

 • Tööõnnetusest tekkinud kahjude hüvitamine (ravikulud, tulu vähenemine, esemekahjud), sh surmaga lõppenud tööõnnetusest tulenev kahju (matusekulud, ülalpeetava pereliikme elatis).
 • Eraldi kokkuleppel ka kutsehaigestumisest tekkinud kahjude hüvitamine.
 • Õigusabikulude hüvitamine, nt töötaja alusetute nõuete tõrjumiseks, sh õiglase hüvitise leidmiseks.
 • Pakkumise saamiseks täida ära tööandja vastutuskindlustuse vorm.

  Mida saab kindlustada advokaatide erialase vastutuskindlustusega?

  Advokaatide erialase vastutuskindlustusega saab kindlustada isiku kutsetegevusega kaasnevast vastutusest tulenevad varalised kohustused.

  Kindlustusjuhtumiks loetakse kindlustatud isiku poolt kindlustusperioodil kutsetegevuse käigus toimunud rikkumine, mille tagajärjel kindlustatud isikul on tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus.

  Millised kahjud hüvitatakse advokaatide erialase vastutuskindlustuse alt?

  Kindlustusjuhtumiks loetakse kindlustatud isiku poolt kindlustusperioodil kutsetegevuse käigus toimunud rikkumine, mille tagajärjel kindlustatud isikul on tekkinud seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus.

  Advokaatide erialane vastutuskindlustusega saab katta muu hulgas:

  • Kõiki advokatuuri liikme poolt täidetavaid ametiülesandeid;
  • Tagasiulatuvad kahjunõuded vastavalt kindlustuskaitsele;
  • Automaatselt kindlustusterritooriumina Euroopa Liitu;
  • Vigu ja eksimusi, mis ei kuulu otseselt erialase tegevuse hulka;
  • Eksimusi soovitustes, nõuannetes kinnisvara või muudes ärilistes küsimustes;
  • Kindlustatu alluvuses töötavate inimeste rahaga vale ümberkäimist sh. omastamist;
  • Välisriigi õiguse ekslikku tõlgendamist;
  • Kirjalikku ja/või suulist laimu ja teotamist;
  • jt.

  Kes võib sõlmida advokaatide erialase vastutuskindlustuse lepingut?

  Advokaatide erialase vastutuskindlustuse lepingu sõlmija peab olema Eesti Advokatuuri liige.