Avalikule sektorile

Kindlustusmaakleri abi kindlustushangete läbiviimisel tugineb kindlustusturu heal tundmisel, et tagada hanke aluseks olevatele kindlustusobjektidele optimaalne kindlustuskaitse. Kindlustusmaakler on kindlustuslepingute sõlmimisel kliendi sõltumatu partner ning lähtub pakkumiste küsimisel tema huvidest.

Kindlustusmaakleri abil on võimalik hanke tulemusel saada:

  • laiem ja sisulisem kindlustuskaitse kindlustatavale varale
  • piisav arv samadel alustel esitatud ning võrreldavaid kindlustuspakkumusi
  • kahjualast nõustamist kindlustusega seotud kahjujuhtumite toimumisel

Tuginedes põhjalikele kindlustuslalastele teadmistele ja kindlustusturul pakutavatele võimalustele, pakub kindlustusmaakler:

Riigihangete korraldamise teenust

  • Kliendi kindlustusalane nõustamine, kindlustusvajaduse väljaselgitamine ning tehnilise kirjelduse koostamine riigihanke läbiviimiseks.
  • Reaalseid riske katva kindlustusprogrammi väljatöötamine ning selle alusel hankedokumentatsiooni koostamine riigihanke korraldamiseks.
  • Kogu hankemenetluse korraldamine ja läbiviimine, k.a eduka pakkuja väljaselgitamine ja hankelepingute haldamine nende kehtivusperioodil.

Kindlustusmaakleri teenus

Riigi haldusalas olevate organisatsioonide ja asutuste kindlustusalane nõustamine, kindlustuspakkumiste hankimine ja vahendamine vastavalt kehtivatele maaklertegevuse nõuetele.