Reisikindlustus

Osta reisikindlustus

Miks on vajalik reisikindlustus (tervisekindlustus)?

 • Reisikindlustus on eelkõige meditsiiniabikindlustus. Ilma selleta pole muude riskide vastu kindlustamine enamuse kindlustusandjate puhul võimalik. Tavaline meditsiiniabikindlustus korvab reeglina vaid vältimatu arstiabi ja meditsiinitranspordi ning repatrieerimisega seotud kulutused. Summad sõltuvad konkreetsest kindlustusseltsist ja ulatuvad kahekümne viiest tuhandest saja tuhande euroni.
 • Lisaks meditsiiniabikindlustusele pakume pagasikindlustust, reisitõrkekindlustust, õigusabikindlustust ja tsiviilvastutuskindlustust.
 • Alates 1.maist 2004 katab Eesti Haigekassa oma kindlustatud isikute koheselt vajamineva arstiabi kulutused teises EL riigis. Kanda tuleb omavastutustasud.

Millised on kindlustuskatte võimalused?

Reisikindlustus hüvitab järgmised välisreisi ajal tekkinud kahjud:

 • Patsiendi omavastutustasud
 • ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud ravi- ja transpordikulud;
 • reisi tühistamise ja katkemisega seotud kulutused;
 • reisile hilinemisest tekkinud lisakulud;
 • reisipagasi varguse, transpordi käigus kadumise või kahjustumisega seotud kulutused.

Reisikindlustuse makset mõjutavad eelkõige:

 • reisija vanus
 • sihtpunkt
 • reisi pikkus
 • reisi maksumus (reisitõrke kindlustuskatte puhul)
 • pagasi väärtus (pagasikindlustuse puhul)

Mida ma peaksin arvestama?

 • Reisikindlustuse leping tuleb sõlmida kogu reisi ajaks. Kui reisite sageli, soovitame sõlmida korduvreiside kindlustuse. See annab kindlustuskaitse lühiajalisteks reisideks ühe aasta jooksul.
 • Üldjuhul ei hüvita kindlustusseltsid kahju, mis juba kuulub hüvitamisele teiste isikute poolt. Näiteks kulud, mis vastavalt rahvusvahelistele lepingutele või seadustele kuuluvad hüvitamisele Haigekassa, lennufirma, turismifirma jt asutuste poolt.
 • Reis on kindlustatud isiku ajutine välismaal viibimine. Reisiks ei loeta välismaal alalist elamist või sinna elamaasumist.
 • Sõltumata sellest, kas Te olete kursis lepingu tingimustega või mitte, lähtub kindlustusandja õnnetusjuhtumi korral kindlustustingimustest ning hüvitamine toimub vastavalt tingimustes sätestatule. Seetõttu soovitame Teil kindlasti kindlustustingimustega tutvuda enne kindlustuslepingu sõlmimist.

Kuidas valida õiget kindlustusseltsi?

 • Anna maaklerile teada, milline on Sinu kindlustushuvi. Lähtuvalt sellest valib maakler pakkumusse vaid kindlustuseltsid, kes suudavad tagada Sinu kindlustushuvi katmise.
 • Kindlustusseltsi valikul ei saa lähtuda ainult kindlustusmakse suurusest, vaid eelkõige, milliste riskide vastu ja millistel tingimustel kindlustuskaitset pakutakse.
 • Millised on näiteks välistused kindlustushüvitise saamisel või põhjused selle määra vähendamiseks.
 • Kui suur on omavastutusmäär.
 • Kindlustuskaitsel peab olema kindlustushuvist lähtuvalt õige ulatus ehk riskid, mille vastu kindlustatakse, on valitud vastavalt tegelikele soovidele. Läbi on mõeldud tegelikult ohustavate sündmuste valik.
 • Ole kindel, et oled üheselt saanud aru nii mõistetest kui ka oma õigustest ja kohustustustest. Sa tead, mis on kindlustusobjekt, mida loetakse kindlustusjuhtumiks, millistel põhimõtetel toimub hüvitamine ning milline on vaidluste lahendamise kord.
 • Meelde tasub jätta kahjukindlustuslepingu tingimustes sisalduvad kindlustusvõtja kohustused, sealhulgas kahjujuhtumist teatamise kord ning tähtajad. Kohustuste puudulikul täitmisel või täitmatajätmisel on kindlustusseltsil õigus kindlustushüvitist vähendada või hüvitise väljamaksmisest keelduda. 
 • Kindlustuslepingu sõlmimisel on Sul kohustus teavitada kindlustusseltsi või -maaklerit kõigist kindlustusriski taset mõjutavatest olulistest asjaoludest. 

Soodustused, allahindlused

Lisaks kampaaniakorras tehtavatele soodustustele, rakendavad kindlustusseltsid soodustusi klientidele, kellel on sõlmitud nende juures enam, kui ühe lepingu erinevate kindlustustoodete kohta.

Kuidas ma saan pakkumuse?

Pakkumuse saamiseks on 2 võimalust:

 • Täida ankeet. Vajuta siia
 • Võta meiega ühendust telefoni teel, meie kontaktid leiad siit.

Millised on kindlustamise tingimused?

Kindlustusseltside tingimused leiad siit