Kahjukäsitlus

Mis on kahjujuhtum?

 • Kahjujuhtum on ootamatu ja ettenägematu sündmus, mille käigus saab kannatada materiaalne vara või on tekitatud vigastus inimesele;
 • Tahtlikult tekitatud õnnetusi või lavastatud vargusi ehk kindlustuspettusi ei käsitleta kahjujuhtumina;
 • Juba lepingu sõlmimisel küsi oma maaklerilt üle välistused ehk mittehüvitatavad kahjud. Selgita välja lepingu need piirangud, mis mõjutavad kahju tekkimisel hüvitise välja maksmist või sellest keeldumist.

Millal toimub hüvitamine?

 • Rahalise hüvitamise korral, mida ja millises ulatuses korvatakse, on täpselt kirjas kindlustusseltsiga sõlmitud lepingus. Vajadusel kontakteeru oma maakleriga, kes aitab Sul kindlustuslepingut tõlgendada;
 • Kindlustuslepinguga on sätestatud tähtaeg, millal toimub kannatajale kahju hüvitamine;
 • Täpsusta üle maaklerilt, mis tingimustel on kindlustusseltsil õigus kahju hüvitamisega viivitada. Näiteks võib mõni kindlustusselts jätta endale õiguse viivitada kahju hüvitamisega juhul, kui seoses kindlustusjuhtumiga on alustatud kriminaalmenetlus.

Milline on kahjuhüvitise suurus?

 • Kindlustusselts peab hüvitama tekkinud kahju, millest on lahutatud omavastutus ja muud mittehüvitatavad kulud kohe, kui on lõpetatud hüvitamise ulatuse kindlaksmääramiseks vajalikud toimingud;
 • Kui kindlustusselts ei ole ühe kuu jooksul pärast kindlustusjuhtumist teatamist hüvitamise ulatuse kindlaksmääramiseks vajalikke toiminguid lõpetanud, võib nõuda täitmise kohustuse arvelt osalist hüvitise maksmist summas, mida kindlustusselts vastavalt asjaoludele peaks minimaalselt tasuma;
 • Kindlustusselts ei ole kohustatud hüvitama rohkem kui on kahju tegelik suurus, seda isegi siis, kui lepingujärgne kindlustussumma ehk väljamaksete ülempiir on kindlustusjuhtumi toimumise ajal suurem kahju suurusest.

Milline on hüvitamise viis?

Üldjuhul jätab kindlustusselts endale õiguse määrata hüvitamise viisi, milleks on vara remondijärgne taastamine, rahaline hüvitis, vara asendamine jne.

Milliseid kahjud ei kuulu hüvitamisele?

Tahtlikult tekitatud õnnetusi või lavastatud vargusi ehk kindlustuspettusi kindlustusselts mõistagi ei korva.

Juba lepingu sõlmimisel küsi oma maaklerilt üle välistused ehk mittehüvitatavad kahjud. Selgita välja lepingu need piirangud, mis mõjutavad kahju tekkimisel hüvitise välja maksmist või sellest keeldumist.

Kahjud mis on juhtunud enne kindlustuskaitse jõustumist.

Mida teen edasi?

 • Kui oled kindlustusseltsi teavitanud kahjujuhtmist siis järgnevalt püüa määratleda esmane kahju suurus;
 • Konsulteeri oma maakleri või kindlustusandjaga millal ja kuidas võid asuda kahju tagajärgi likvideerima;
 • Peale esmast teavitamist tuleb esitada kindlustusseltsile ka hüvitisnõue. Iga kindlustusseltsi kahjukäsitlus viitab vormile, mis tuleb hüvitamise nõude esitamiseks täita.

Meie koostööpartnerid

Puksiirabi

Puksiirabi vajad eelkõige juhul, kui oled sattunud avariisse, jäänud ootamatult oma sõidukiga teele(maantee) või vajab su sõiduk lihtsalt transportimist autoteenindusse.

Vaata lähemalt siit: puksiirabi.eu