Kodukindlustus

Osta kodukindlustus

Miks on kasulik teha kodukindlustus?

Kodukindlustus kaitseb Sinu kodu ja sealset vara. Õnnetusjuhtumi korral aitab kodukindlustus Sul taastada õnnetusele eelnenud olukorra võimalikult kiiresti ja sujuvalt.

Kodukindlustusega saad kindlustada:

 • korteri, maja, suvila
 • koduse vara
 • eramaja juures asuvad abihooned ja/või rajatised (n. saun, aed, lipuvarras)
 • omaniku vastutuse kolmandatele osapooltele tekitatud kahju eest
 • asenduseluaseme üürikulud

Millised on kindlustuskatte võimalused?

Teie kodu, suvilat või kodust vara on võimalik kaitsta järgmiste kahjude eest:

 • tulekahju
 • veeavarii
 • loodusõnnetus
 • vandalism
 • murdvargus või röövimine
 • tehnosüsteemide purunemine
 • hoone- või korteriomaniku tsiviilvastustus
 • koduse vara
 • metsloomade poolt tekitatud kahjud
 • plahvatus
 • kodutehnika rikked, mis on tingitud elektrisüüsteemi üle- või alapingest
 • ajutise elupinna üürimiseks tehtavad kulutused
 • üleujutuse (nt tormi, lume sulamise või vihmasaju tõttu tekkinud üleujutus) vastu
 • kodu koguriski - kindlustusjuhtumiks on kindlustusobjekti ootamatu ja ettenägematu hävimine, kahjustumine või kaotsiminek, mistahes sündmuse tagajärjel välja arvatud juhtumid ja põhjused, mis on kindlustustingimustes välistatud

Mida ma peaksin arvestama sõlmides kodukindlustust?

 • Õige kindlustusväärtus - tegemist ei ole alakindlustuse ega olulise ülekindlustusega. Kui kahju võib olla suurem kui lepingus kokku lepitud maksimaalne kindlustussumma, on tegu alakindlustusega. Kui kindlustussumma ületab oluliselt kindlustusväärtust, on tegemist ülekindlustusega.
 • Edasta kogu info - kindlustuslepingu sõlmimisel on Sul kohustus teavitada kindlustusmaaklerit kõigist kindlustusriski taset mõjutavatest olulistest asjaoludest. Näiteks ära varja asjaolu, et valvesignalisatsioon ei ole töökorras.
 • Riskid - kindlustuskaitsel peab olema kindlustushuvist lähtuvalt õige ulatus ehk riskid, mille vastu kindlustatakse, on valitud vastavalt tegelikele soovidele. Läbi on mõeldud tegelikult ohustavate sündmuste valik.
 • Õigused ja kohustused – ole kindel, et oled üheselt saanud aru nii mõistetest kui ka oma õigustest ja kohustustustest. Sa tead, mis on kindlustusobjekt, mida loetakse kindlustusjuhtumiks, millistel põhimõtetel toimub hüvitamine ning milline on vaidluste lahendamise kord. Meelde tasub jätta kahjukindlustuslepingu tingimustes sisalduvad kindlustusvõtja kohustused, sealhulgas kahjujuhtumist teatamise kord ning tähtajad. Kohustuste puudulikul täitmisel või täitmatajätmisel on kindlustusseltsil õigus kindlustushüvitist vähendada või hüvitise väljamaksmisest keelduda. Tavaliselt on kohustused seotud ohutusnõuete täitmisega ja keelatud on riski suurendavad tegevused.
 • Kindlustustingimused - soovitame Teil kindlasti tutvuda kindlustustingimustega enne kindlustuslepingu sõlmimist. Sõltumata sellest, kas Te olete kursis lepingu tingimustega või mitte, lähtub kindlustusandja õnnetusjuhtumi korral kindlustustingimustest ning hüvitamine toimub vastavalt tingimustes sätestatule.


NB! Peale lepingu sõlmimist ei tohi Sa ilma kindlustusandja nõusolekuta suurendada kindlustusriski ega lubada selle suurendamist isikute poolt, kelle eest vastutad (näiteks pereliikmete poolt). Kindlustusrisk on oht, mille vastu kindlustatakse. Kindlustusriski suurendamiseks võib näiteks pidada mahukamate remonttööde alustamist, valvesignalisatsiooni kõrvaldamist, ukseluku vahetamist vähemturvalise vastu jmt. Juhul, kui Sa oled kindlustusriski oluliselt suurendanud, võib kindlustusandja hüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda. Kindlustusvõtja peab kindlustusriski suurenemise võimalusest viivitamata kindlustusseltsile teatama, välja arvatud juhul, kui kindlustusriski võimalikkuse suurenemise põhjustas üldiselt teadaolev asjaolu. Lähtu põhimõttest, et igasugusest muutusest on pigem otstarbekas informeerida kui informeerimata jätta.

Kuidas valida õiget seltsi?

Selleks pööra tähelepanu alljärgnevalt toodud asjaoludele:

 •  Kindlustushuvi - anna maaklerile teada, milline on Sinu kindlustushuvi (milliste riskide vastu soovid kindlustuskaitset jne). Lähtuvalt sellest valib maakler pakkumusse vaid kindlustuseltsid, kes suudavad tagada Sinu kindlustushuvi katmise.
 •  Riskid ja tingimused - lähtu eelkõige sellest, milliste riskide vastu ja millistel tingimustel kindlustuskaitset pakutakse, mitte kindlustusmakse suurusest.
 • Välistused - millised on välistused kindlustushüvitise saamisel või põhjused selle määra vähendamiseks. Kindlustustingimustes on kirjeldatud kahjud või kulud, mis ei kuulu kindlustusseltsi poolt hüvitamisele.
 •  Omavastutus - kui suur on poliisi omavastutusmäär. Omavastus on miinimumsumma, millest väiksemaid kahjusid kindlustusselts ei hüvita ning mis tuleb kliendil endal kanda.
 • Arusaadavus - ole kindel, et oled üheselt saanud aru nii mõistetest kui ka oma õigustest ja kohustustustest. Sa tead, mis on kindlustusobjekt, mida loetakse kindlustusjuhtumiks, millistel põhimõtetel toimub hüvitamine ning milline on vaidluste lahendamise kord.
 • Kohustused - meelde tasub jätta kahjukindlustuslepingu tingimustes sisalduvad kindlustusvõtja kohustused, sealhulgas kahjujuhtumist teatamise kord ning tähtajad. Kohustuste puudulikul täitmisel või täitmatajätmisel on kindlustusseltsil õigus kindlustushüvitist vähendada või hüvitise väljamaksmisest keelduda. Tavaliselt on kohustused seotud ohutusnõuete täitmisega ja keelatud on riski suurendavad tegevused.

Kuidas ma saan pakkumuse?

Pakkumuse saamiseks on 3 võimalust:

 • Täida ankeet. Vajuta siia.
 • Jäta meile meeldetuletus, millal Sinu poliis lõppema hakkab ning võtame Sinuga ise ühendust pakkumuse koostamiseks. Seda saad teha paremal äärel oleva ankeedi kaudu
 • Võta meiega ühendust telefoni teel, meie kontaktid leiad siit.

Millised on kindlustamise tingimused?

Kindlustusseltside tingimused leiad siit

Mis vahe on tavalisel kodukindlustusel ja koguriskikindlustusel?

Koguriskikindlustus hüvitab kõik kahjud, mis on tekkinud ootamatu ja äkilise õnnetuse tagajärjel- koguriskikindlustus on tavalepingust laiema kattega. Selles lepingus on kirjas üksnes välistused, mille puhul kahju ei hüvitata. Tavalises loetletud riskidega varakindlustuse lepingus on loetletud olukorrad, mille puhul makstakse hüvitist ja see leping pakub ka vähem kaitset.

Koguriskikindlustuse alt ei hüvitata näiteks kahjusid, mille on põhjustanud:

 • kindlustatud eseme vale kasutamine
 • kindlustatud eseme sisemised rikked, kulumine, korrodeerumine, riknemine, kõdunemine jms
 • maapinna külmumine, vajumine või liikumine
 • veepinna tõus kui sellel puudub otsene põhjuslik seos tormiga
 • putukad, närilised, linnud või koduloomad

Tavalise kodukindlustuse ehk standardpaketi kindlustusriskid on tulekahju, loodusõnnetus (sh rahe, tugev tuul, üleujutus), leke torustikust, vandalism ja vargus.