Kaskokindlustus

Osta kaskokindlustus

Milleks mulle kaskokindlustus?

Vabatahtlik sõidukikindlustus (kaskokindlustus) aitab Sul katta kulutusi, mis tekivad seoses sõidukiga ootamatult juhtunud õnnetusega.

Nt. Probleem. Sõites mööda maanteed lendab ees liikuva auto ratta alt kivi ootamatult Sinu sõiduki klaasi, tekitades selles suure prao.

Lahendus. Superkasko kindlustuse alt hüvitatakse Sinu sõiduki uus klaas vastavalt valitud kaitsele kas ilma omavastutuseta või 10%-lise omavastutusega.

Kaskokindlustus võimaldab kindlustada erinevat liiki sõidukeid - sõiduautosid, veoautosid, töömasinaid ja nende haagiseid, busse jne.

Juhul kui oled ostnud või rentinud sõiduki liisingu abil on kaskokindlustus üldjuhul kohustuslik.

Millised on kindlustuskatte võimalused?

Kaskokindlustus võimaldab sõidukit kindlustada järgmiste riskide vastu:

 • Liiklusõnnetus
 • Loodusõnnetus
 • Tulekahju
 • Vandalism
 • Vargus, röövimine ja ärandamine (võimalik on sõlmida leping ka ilma varguseriski katteta).

Võimalik on valida erinevate kindlustuskaitse ulatusega lepingute vahel nagu näiteks täiskasko, osakasko või minikasko.

Kaskokindlustuslepinguga on võimalik lisaks sõidukile kindlustada ka sõidukile paigaldatud lisavarustust. Teatud juhtudel nõuab kindlustusselts lisavarustuse loetelu, mis märgitakse kindlustuspoliisile.

NB! Kaskokindlustuslepingu sõlmimisel varguse riski vastu on nõutav töökorras immobilaiseri ja signalisatsiooni olemasolu.

Lisaks saate täiendavalt valida alljärgnevaid kindlustusvõimalusi:

Kuidas sõlmida hea kaskokindlustus?

 • Edasta kogu info - kindlustuslepingu sõlmimisel on sul kohustus teavitada kindlustusmaaklerit kõigist kindlustusriski taset mõjutavatest olulistest asjaoludest. Näiteks ära varja asjaolu, et signalisatsioon ei ole töökorras.
 • Õige kindlustusväärtus - tegemist ei ole alakindlustuse ega olulise ülekindlustusega. Kui kahju võib olla suurem kui lepingus kokku lepitud maksimaalne kindlustussumma, on tegu alakindlustusega. Kui kindlustussumma ületab oluliselt kindlustusväärtust, on tegemist ülekindlustusega.
 • Ülevaatus - soovime sõidukit enne kindlustuslepingu sõlmimist üle vaadata ja seda pildistada.
 • Sõiduki vanus - kaskokindlustuse puhul tuleks tähelepanu pöörata kindlustusseltsi poolt kehtestatud kindlustatava sõiduki vanusepiirangutele.
 • Kindlustustingimused - soovitame Teil kindlasti tutvuda kindlustustingimustega enne kindlustuslepingu sõlmimist. Sõltumata sellest, kas Te olete kursis lepingu tingimustega või mitte, lähtub kindlustusandja õnnetusjuhtumi korral kindlustustingimustest ning hüvitamine toimub vastavalt tingimustes sätestatule.

Kuidas valida õiget kindlustusseltsi?

Selleks pööra tähelepanu alljärgnevalt toodud asjaoludele:

 •  Kindlustushuvi - anna maaklerile teada, milline on Sinu kindlustushuvi (milliste riskide vastu soovid kindlustuskaitset jne). Lähtuvalt sellest valib maakler pakkumusse vaid kindlustuseltsid, kes suudavad tagada Sinu kindlustushuvi katmise.
 •  Riskid ja tingimused - lähtu eelkõige sellest, milliste riskide vastu ja millistel tingimustel kindlustuskaitset pakutakse, mitte kindlustusmakse suurusest.
 • Välistused - millised on välistused kindlustushüvitise saamisel või põhjused selle määra vähendamiseks. Kindlustustingimustes on kirjeldatud kahjud või kulud, mis ei kuulu kindlustusseltsi poolt hüvitamisele.
 •  Omavastutus - kui suur on poliisi omavastutusmäär. Omavastus on miinimumsumma, millest väiksemaid kahjusid kindlustusselts ei hüvita ning mis tuleb kliendil endal kanda.
 • Arusaadavus - ole kindel, et oled üheselt saanud aru nii mõistetest kui ka oma õigustest ja kohustustustest. Sa tead, mis on kindlustusobjekt, mida loetakse kindlustusjuhtumiks, millistel põhimõtetel toimub hüvitamine ning milline on vaidluste lahendamise kord.
 • Kohustused - meelde tasub jätta kahjukindlustuslepingu tingimustes sisalduvad kindlustusvõtja kohustused, sealhulgas kahjujuhtumist teatamise kord ning tähtajad. Kohustuste puudulikul täitmisel või täitmatajätmisel on kindlustusseltsil õigus kindlustushüvitist vähendada või hüvitise väljamaksmisest keelduda. Tavaliselt on kohustused seotud ohutusnõuete täitmisega ja keelatud on riski suurendavad tegevused.

Kuidas saada soodsaim pakkumine?

Soodsaima pakkumise saamiseks saamiseks on 3 võimalust:

 • Täida ankeet. Vajuta siia.
 • Jäta meile meeldetuletus, millal Sinu poliis lõppema hakkab ning võtame Sinuga ise ühendust pakkumuse koostamiseks. Seda saad teha vasakul äärel oleva ankeedi kaudu
 • Võta meiega ühendust telefoni teel, meie kontaktid leiad siit.

Vastavalt meie poolt Teile tehtud hinnavõrdlustele ning seltsidest läbirääkimiste teel või kampaania korras saadud soodustustele võib Teie hinnavõit olla 30% kuni 80%.

Mõned näited:

Objekt: ettevõte, Volkswagen Touareg, 2006 a, 128 kw, 17 000 € (kindlustusväärtus)
Soodsaim makse: ERGO 706.79 €
Kalleim makse: BTA 1205 €
Soodsaima ja kalleima makse vahe: 70%

Objekt: ettevõte, Ford Galaxy, 2009 a., 103 kw, 15 500 € (kindlustusväärtus)
Soodsaim makse: BTA 385.7 €
Kalleim makse: If 783.68 €
Soodsaima ja kalleima makse vahe: 103%

Objekt: eraisik, Audi A4, 2004 a., 96 kw, 6 000 € (kindlustusväärtus)
Soodsaim makse: Salva 396.43 €
Kalleim makse: RSA 590.04 €
Soodsaima ja kalleima makse vahe: 49%

Objekt: eraisik, Honda CR-V, 2010 a., 110 kw, 20 000 € (kindlustusväärtus)
Soodsaim makse: If 445.49 €
Kalleim makse: Seesam 659.79 €
Soodsaima ja kalleima makse vahe: 48%

Millised on kindlustamise tingimused?

Kindlustusseltside tingimused leiad siit

Mis on piirangud ja välistused?

Välistused on kahjud või kulud, mis ei kuulu kindlustusseltsi poolt hüvitamisele. Kõik üldised välistused leiab kindlustuslepingu tingimustest ning nendega tuleb kindlasti enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuda. Nendeks võivad olla näiteks:

 • Üldised välistused nagu näiteks sõjategevus, terrorism, streik, riigipööre, ülestõus, rahvarahutused jne.
 • Välistused, mis on seotud sõidukijuhiga. Näiteks üldjuhul kindlustusselts ei hüvita kahjusid, mis on tekkinud siis, kui sõidukijuht oli liiklusõnnetuse ajal joobeseisundis, ületas kiirust, lahkus sündmuskohalt peale liiklusõnnetust.
 • Välistused, mis on seotud sõiduki kasutamisega. Näiteks üldjuhul kindlustusselts ei hüvita kahjusid kui sõidukit on kasutatud teel või territooriumil, mis on liiklemiseks suletud (lennuväli, karjäär, mitteametlik jäätee jne).
 • Välistused, mis on seotud sõiduki tehnilise seisundiga. Näiteks üldjuhul kindlustusselts ei hüvita kahjusid, mis on tekkinud mootoriõli ebapiisavast kogusest, puudulikust autoremondist, ebakvaliteetse kütuse kasutamisest, kulunud rehvidest jne.

Täpsemat infot küsi oma kindlustushaldurilt või vaata: Kindlustusseltside üldised piirangud ja välistused (pdf)

Mida tähendab sõiduki võõrandamine?

Sõiduki võõrandamine tähendab sõiduki omandiõiguse üleminekut omaniku tahte kohaselt. Sõiduki ajutiseks kasutamiseks andmine teisele isikule ei ole sõiduki võõrandamine.

Sõiduki võõrandamine võib toimuda erinevalt - levinuim võõrandamise viis on sõiduki müümine. Samuti on võimalik sõiduki omandit üle anda kinkimise või vahetamise teel. Seega on võõrandamine üldmõiste, mida tarvitatakse omandiõiguse üleminekul isiku tahte kohaselt.

Sõiduki uus omanik registreeritakse ettenähtud korras Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse (ARKi) liiklusregistris.

Sõiduki võõrandamise korral omandab uus omanik sõlmitud liikluskindlustuse lepingust tulenevad põhilised õigused ja kohustused, kuid mitte täielikult. Eelmise omaniku kindlustusmakse võlgnevus ei lähe üle uuele omanikule. Ka kindlustusmakse arvutatakse ümber lähtudes uue kindlustusvõtja andmetest. Kui võõrandamise ajal kehtis kindlustuspoliis, siis selle makset endisele omanikule ei tagastata, makse loetakse tasutuks uue omaniku poolt. Uuel omanikul on õigus sõlmida kindlustusleping ka teise kindlustusandjaga. Sellisel juhul tagastatakse talle kindlustusmakse eelmise lepingu poliisi perioodi lõpuni jääva aja eest.

Sõiduki omandi mis tahes alusel üleminekust tuleb teavitada kindlustusandjat. Seaduse kohaselt eeldatakse, et teavitamiskohustus on sõiduki omandajal. Omandaja vabaneb teavitamiskohustusest üksnes juhul, kui selle kohustuse on täitnud võõrandaja. Teavitamiskohustus tuleb täita hiljemalt viie päeva jooksul, arvates sõiduki omandi üleminekust.

Mis on liisingväärtuse kindlustus?

Viimastel aastatel on sõidukite turuväärtus langenud kiires tempos. Vaid paari aasta eest uuena liisitud auto hetkeväärtus turul võib olla tänaseks sadu kui mitte tuhandeid eurosid madalam kui jääkväärtus liisinglepingus.

Kui peaks tekkima olukord, et Teie sõiduk hävineb ja selle taastamine ei ole enam majanduslikult otstarbekas või jääte autost ilma selle varguse või röövi tõttu, hüvitab kindlustus tavapraktika korral sõiduki turuväärtuse. Kui turuväärtus on aga liisingu jääkväärtusest madalam, võite jääda liisinguandjale kindlustushüvitisest hoolimata võlgu ikka suure hulga raha.

Et selliseid juhtumeid vältida, tõid kindlustusandjad turule sõiduautodele ja väikeveokitele mõeldud uue kaskokindlustuse lisavõimaluse liisingväärtuse kindlustuse näol. Liisingväärtuse kindlustusega hüvitatakse Teile sõiduki täiskahju korral liisingu jääkväärtus, kui see ületab sõiduki turuväärtust.

Näide

Kui peaks juhtuma täiskahju, siis tavakindlustuse korral hüvitatakse turuväärtus 10 000 eurot, Teie peaks tasuma liisinguandjale ise 3 000 eurot. Liisingväärtuse kindlustuskaitse puhul hüvitab kindlustusandja sõiduki jääkväärtuse 13 000 eurot ja Teile liisingjäägi osas võlgnevust ei teki.

Liisingväärtuse* kindlustust saab osta sõidukile, mis vastab alljärgnevatele tingimustele:

 • Sõiduk on tavakasutusviisiga sõiduauto või väikeveok
 • Sõiduki esmane registreerimine on toimunud Eesti Riiklikus Autoregistrikeskuses (ARK)
 • Sõiduk kuulub liisinguandjale**
 • Sõiduk on vähem kui 7 aastat vana
 • Sõiduki liisingu jääkväärtus on kuni 32 000 eurot

Hüvitamise tingimused:

 • Liisingväärtuse kindlustuse korral hüvitab kindlustusandja sõiduki hävimise, varguse või röövi korral sõiduki liisinglepingujärgse väärtuse, kui sõiduk vastab ülalmainitud tingimustele.
 • Kui sõiduki liisingväärtus on kahjujuhtumi hetkel turuväärtusest kõrgem, siis hüvitatakse kindlustusjuhtumijärgne liisingväärtus koos käibemaksuga kuni 32 000 eurot.
 • Kui sõiduki liisingväärtus on kindlustusjuhtumi toimumise hetkel väiksem sõiduki turuväärtusest, hüvitatakse turuväärtus.
 • Sõiduki vanus peab kindlustusjuhtumi toimumisel olema vähem kui 7 aastat alates sõiduki esmasest registreerimisest ARK-is
 • Liisingväärtuse kindlustuskaitse ostmisega annab kindlustusvõtja nõusoleku avaldada kahjujuhtumi korral oma liisinguandjal kindlustuanadjale sõiduki liisinglepinguga seotud andmeid.

* Liisingväärtuse all mõistetakse ainult liisingulepingule vastavat sõiduki väärtust vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumise hetke, mis ei sisalda mingeid muid võimalikke rahalisi kohustusi (nt liisingmaksete võlgnevus, intress, leppetrahv, lepinguga seotud kulud ja tasud jms) liisinguandja ees

** Liisinguandjaks loetakse järgmisi Eestis tegutsevaid Liisingettevõtteid: SEB Liising AS, Nordea Finance Estonia AS, Danske Bank A/S Eesti Filiaal, DnB Nord Liising AS, Swedbank Liising AS.