Väldi ootamatuid kulusid!

Kindlustusesti kindlustusspetsialistid räägivad ja annavad nõu

Kuidas mõjutab ehitus või kasutusloa puudumine suhteid kindlustusseltsiga?

Lugeja küsimus: „Kuidas kindlustada hoone, kui puudub ehitus- või kasutusluba (sh rajatised, kuurid, mängumajad jne)? Kas seltsil on õigus keelduda kahju hüvitamisest tuginedes üksnes loa puudumisele?“

Vastab LEXTAL-i advokaadibüroo vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik

Esmalt kindlustamisest: kindlustuslepingu sõlmimisel peab kindlustusvõtja teatama kindlustusandjale kõigist talle teada olevatest asjaoludest, millel on nende olemusest tulenevalt mõju kindlustusandja otsusele leping sõlmida või teha seda kokkulepitud tingimustel (olulised asjaolud). Eeldatakse, et oluline on asjaolu, mille kohta kindlustusandja on otseselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavet nõudnud. Seega esmalt kindlustuslepingut sõlmides peab vastama ausalt kõikidele kindlustusseltsi poolt esitatud küsimustele. Juhul, kui kindlustusselts on küsinud ehitus/kasutusloa kohta aga kindlustusvõtja on kindlustusseltsile andnud valeinformatsiooni, siis on kindlustusseltsil õigus kindlustuslepingust taganeda. Kindlasti on mõistlik hilisemate arusaamatuste vältimiseks ehitus/kasutusloa puudumisest informeerida kindlustusseltsi enne kindlustuslepingu sõlmimist ka siis, kui ta otseselt selle kohta küsimusi ei esita.

Teiseks kindlustushüvitisest:  Kindlustusseltsi otsus, olukorras, kus pärast kindlustusjuhtumit selgub, et hoonel puudus ehitus/kasutusluba, sõltub sellest, kas see rikkumine on põhjuslikus seoses kindlustusjuhtumi toimumisega või mitte. Näiteks olukorras, kus hoone ei saanud kasutusluba seoses tuleohutusnõuete mittetäitmisega ja kindlustatud hoone süttib just tuleohutusnõuete rikkumise tõttu, on kindlustusandjal õigus kahju hüvitamisest keelduda. Samas aga kui kujutada ette olukorda, kus hoone panevad põlema kurjategijad, ei omaks eelduslikult tuleohutusnõuete mittetäitmine põhjuslikku seost tulekahjuga ja kindlustusandja peaks kahju hüvitama.

kodukindlustus_ehitusluba